Všeobecné obchodní podmínky

Majitel a provozovatel (dále prodávající)
Iva Gondeková

tel: 737143021

email: iva.gondekova@gmail.com
IČ: 61468550

1. Všeobecné ustanovení

Spotřebitel, klient (dále kupující), který objednává služby nebo produkty u provozovatele písemně emailem na iva.gondekova@gmail.com nebo telefonicky na čísle 737 14 30 21 akceptuje níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné a kupující i prodávající se jimi řídí.

 

2. Daňový doklad

Daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje zákonem stanovené penzum náležitostí. Vystavený daňový doklad je současně záručním listem.

 

3. Kupní smlouva

Objednávka učiněná kupujícím e-mailem iva.gondekova@gmail.com či telefonicky na čísle 737 14 30 21, je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednané služby (poskytnutí kurzu, individuálního poradenství či odborné konzultace) nebo produktu.
Spotřebitel může od návrhu smlouvy odstoupit (smlouvu stornovat) a to do 24 h před předem domluvenou schůzkou. V případě pozdějšího stornování objednávky bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 60 % ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na možné individuální řešení storno objednávek.

Objednáním služeb (emailem či telefonicky) kupující současně vyjadřuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

 

4. Objednání služeb

Kupující si může produkty a služby individuálního poradenství objednat buď písemně, a to emailem na iva.gondekova@gmail.com nebo telefonicky na čísle 7374 14 30 21. V případě písemného objednání je nutné vyčkat na písemné potvrzení dohodnutého termínu.

5. Úhrada za kurz, individuální poradenství či odborné poradenství

Úhrada za produkty, individuální kurz, individuální poradenství nebo odborné poradenství bude probíhat po poskytnutí těchto služeb, a to hotově na základě vystavení daňového dokladu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet na základě zaslané faktury.

Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2601359317/2010 

6. Zpracování osobních údajů

Objednáním individuálních služeb vyjadřuje kupující souhlas s všeobecnými podmínkami a uděluje souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely administrativy. Tento souhlas může kupující kdykoli zrušit zasláním písemného sdělení na email iva.gondekova@gmail.com. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje jeho klientů nebudou poskytovány dalším osobám či subjektům, ani s nimi nebude jinak obchodně nakládáno.

7. Zrušení objednávky služeb, storno podmínky a reklamace

V případě, že objednané služby individuálního poradenství, kurzu či odborné poradenství bude chtít kupující zrušit, může tak učinit bezplatně a to do 48 hodin před domluvenou schůzkou. V opačném případě bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50 % předpokládaného času, který by u něj poradkyně strávila. Průměrný čas poradenství je 2 hodiny.

Pokud si kupující objednává kurz školy nošení Die Trageschule®, tak je možné služby stornovat, ale pouze po úhradě 50 % dohodnuté částky za tyto služby, aby se pokryly náklady na materiály.

V případě, že bude muset služby či termín služeb zrušit poradkyně a klient již zaplatil zálohu nebo uhradil cenu služeb, dle ceníku budou mu tyto v plné výši vráceny zpět na jeho účet.

Nebude-li kupující s individuálními službami, které si objednal spokojen, tuto skutečnost oznámí do 10 dnů od konání akce písemně s vysvětlením a uvedením důvodů nespokojenosti na email iva.gondekova@gmail.com.
Veškeré reklamace a stížnosti jsou posuzovány prodávajícím individuálně a následně řešeny. Prodávající podá kupujícímu vyrozumění do 30 dnů od podání stížnosti.

8. Vrácení kurzovného

V případě, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz za zaplacené služby (z důvodů popsaných výše), je povinen poslat požadavek do 30 dnů od nastalé situace na email iva.gondekova@gmail.com s uvedeným číslem účtu, na který bude prodávajícím poukázána finanční částka. Pokud se tak nestane a kupující o peníze nepožádá, kurzovné propadá ve prospěch prodávajícího.